Bytovy komplex Poprad

Bytovy komplex Poprad

Navrhovaný bytový komplex sa nachádza na území areálu bývalého pivovaru v Poprade v dotyku historického centra mesta.

Bytový komplex je funkčne členený na zónu mestskej a nadmestskej občianskej vybavenosti a zónu bývania.

Zóna občianskej vybavenosti je tvorená vizuálne výrazným apartmánovým objektom so službami, administratívou v horizontálnej časti objektu a obchodnými jednotkami resp. supermarketom v parteri objektu. 20 podlažný najmä apartmánový objekt je navrhovaný ako výrazovo silný, mestotvorný prvok. Netradičné premostenie veži a výška objektu predurčuje priestory na apartmánové bývanie s výhľadom na Vysoké tatry.

V objekte sa nachádza 84 apartmánov a 54 bytov.

Zónu dopĺňa rozptylová plocha - námestie ako pomyselné pokračovanie šošovky historického jadra mesta. Na námestí je navrhovaná fontána a javisko s hľadiskom pre rôzne kultúrno spoločenské akcie.

Zóna resp. apartmánový objekt je dopravne napojený z východu z Francisciho ulice a zo západu z triedy č.66 rampami do dvoch podzemných úrovní objektu s garážovými stániami a príslušenstvom objektu.

Komplex v južnej časti pozostáva zo kľudnejšej zóny bytovej zástavby. Podlažnosť bytových objektov je navrhovaná 3+2 ustúpené podlažia a polozapustený suterén s garážovými stániami. Počet bytov v zóne je 171. Územie zóny na bývanie je tiež doplnené športovo-rekreačnými plochami multifunkčných a detských ihrísk. Statická doprava je riešená formou garážových staní v objektoch a čiastočne aj exterierovými parkoviskami. Objekty sú dopravne sprístupnené obslužnou komunikáciou napojenú na východe na Francisciho ulicu a v južnej časti územia na cestu č.18.

  • Kategória
    Súťaž
  • Lokácia
    Poprad
  • Klient
    Sukromy investor
2022

TIMELINE PROJEKTU

-

M2 ZASTAVANEJ PLOCHY

-

M2 PARKOVACIE PLOCHY